Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου

Για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου  προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία.

  1. Τι ορίζεται ως πτώχευση μικρού αντικειμένου

Ως πτώχευση μικρού αντικειμένου στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται ως κριτήριο η περιουσία του προσώπου. H αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. H αξία της ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για τα νομικά πρόσωπα, ως πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ορίζονται εκείνες, στις οποίες ο οφειλέτης πληρεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 του ν. 4308/2014) και ειδικότερα: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

  1. Υπό ποία προϋπόθεση κηρύσσεται ένας οφειλέτης σε πτώχευση και ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο

Προϋπόθεση κήρυξης σε πτώχευση είναι η παύση πληρωμών, η οποία θεωρείται δεδομένη, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην περιφέρεια όπου βρίσκεται το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.

3. Διαδικασία

Η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας είτε από οποιονδήποτε πιστωτή είτε από τον οφειλέτη και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Αν μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση της αίτησης πτώχευσης δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά αυτής, ή υποβληθεί, αλλά αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο.

Αν η αίτηση κατατεθεί από τον οφειλέτη, θα πρέπει παράλληλα να υποβάλλει σε πρωτότυπο, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, με εξαίρεση α) ανεξασφάλιστα περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας και β) το ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Οι οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δεν δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καταθέτουν υποχρεωτικά:

α) τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος

β) δήλωση στοιχείων ακινήτων

γ) αν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατάσταση οικονομικών στοιχείων

δ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών

ε) βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο και δυνητικά κάθε άλλο έγγραφο που υποστηρίζει τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία.

  1. Ποιες είναι οι συνέπειες της πτώχευσης μικρού αντικειμένου;

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:

α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 1 έτος το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει το 5-πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

ή

β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα απολέσει κατά την πτώχευση. Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει στους πιστωτές για 3 έτη το ποσό των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σημειώνεται ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει στους πιστωτές ποσά που είναι ακατάσχετα (π.χ. οριζόντιο ακατάσχετο, ακατάσχετα κοινωνικά επιδόματα, ακατάσχετες αγροτικές επιδοτήσεις).

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται για:

  1. οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης
  2. οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου
  3. οφειλές από τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της τρομοκρατίας
  4. οφειλές διατροφής.